Operation Harsh Winter V2

Aus Echo12 Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Missionsdaten
Name Operation Harsh Winter
Arbeitstitel HarshWinter
Typ Coop
Spieler 14 - 20
Karte Thirsk Winter
Autor Kerodan

Allgemeine Informationen

Missionsstart: 20:00

Treffen im TS: 19:30

Fraktion: Russische Armee

Festes Waffenlayout

Endheilung kann nur durch den Medic verabreicht werden.

Revivetime: 800 Sek


Modstring

@e12_amf;@e12_dac;@e12_tools;@he_ace;@he_acex;@he_acex_ru;@he_acex_usnavy;@he_acre;@he_bbunits;@he_beta;@he_beta\expansion;@he_blastcore;@he_cba_co;@he_jayarma2lib;@he_jsrs;@he_kuikwintercamo;@he_st_movement;@he_true_mod;@he_thirsk;@he_afrf;@he_st_bunnyhop;



Beschreibung

Siehe: Operation Harsh Winter


Slotliste

Nummer Slot Besetzung
сова (~zowa)
1 Platoonlead Lead Spirit
2 Platoonlead Assistent
голубь (~golub)
3 Gruppenführer Rickyfox
4 Medic Trigger
5 AR Badbug
6 AAR Ugene
7 Grenadier Troll
8 Schütze (SVD) Pampe
воробей (~warabej)
9 Gruppenführer Kerodan
10 Medic Paul
11 AT Syssi
12 AAT Olsen
13 Grenadier Rupert
14 Schütze
синица(~zinitza)
15 Gruppenführer
16 Medic
17 AT
18 AAT
19 Grenadier
20 Schütze